ایام تعطیلات تابستانی موسسه در سال 98


توجه

نظر به این که تعطیلات تابستانی موسسه از روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 لغایت روز چهارشنبه مورخ 98/05/30 می باشد. بنابراین ضرورت دارد دانشجویان عزیز جهت انجام کار امور اداری-آموزشی تا قبل از 98/04/26 به بخش های مربوطه مراجعه نمایند.