اطلاعيه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان مقاطع کاردانی و کارشناسی برای نیمسال اول سال تحصیلی 401-1400


7- رعایت حداکثر زمان مجاز تحصیل از نظر معاونت وظیفه عمومی ناجا و اخذ معافیت تحصیلی و تمدید سنوات ارفاقی بر عهده دانشجو میباشد.
راهنمای ثبت درخواست تمدید سنوات در سیستم گلستان
راهنمای ثبت درخواست در سامانه سجاد