اطلاعیه مهم نظام وظیفه


اطلاعیه نظام وظیفه

به اطلاع کلیه دانشجویان پسر ورودی جدید که تا به حال اقدام به اخذ معافیت تحصیلی نظام وظیفه نکرده اند،

می رساند ، تا تاریخ 20/08/1401 فرصت دارند به مسئول نظام وظیفه ( آقای خلیلی) مراجعه نمایند ، در غیر

این صورت عواقب ناشی از عدم پیگیری به عهده خود دانشجو می باشد.