اطلاعیه مهلت برگزاری جلسه دفاع نیمسال 4002


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند مهلت اخذ مجوز و برگزاری جلسه دفاع به شرح زیر می باشد:

آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع و درخواست از طریق اتوماسیون گلستان تاریخ: 1401/11/21

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ: 1401/12/15

تذکر مهم: دانشجویانی که به دلایل شخصی، تحصیلی، نظام وظیفه و ... مایلند تاریخ فراغت از تحصیل آنها حداکثر تا تاریخ 1401/11/30 ثبت شود، باید تا قبل از تاریخ فوق نسبت به دفاع از پایان نامه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت تبعات بعدی آن بر عهده دانشجو می باشد.