قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


تمدید سنوات و اخذ درس پایان نامه

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد

یادآور می شود دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده اند، بایستی واحد پایان نامه را در همه ترم هایی که مشغول به تحصیل هستند اخذ کنند. در غیر اینصورت به عنوان دانشجوی عدم مراجعه محسوب شده و محروم از تحصیل می شوند.