معرفی معاون آموزشی

معاون آموزشی دکتر شکراله شکری کجوری
مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک shokri(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
لینک سایت شخصی

http://wp.kntu.ac.ir/shokri

اهم فعاليت‌ها

بررسي سياستهاي آموزشي دانشگاه و اخذ تصميمات لازم

زمينه سازي و تلاش در جهت بهينه نمودن دوره تحصيل دانشجويان در كليه مقاطع

نظارت بر اجراي مقررات وآيين نامه‌هاي آموزشي