جستجو:

دوره ی پیشرفته ی کارگاه شیت بندی با فتوشاپ

دوره ی پیشرفته ی کارگاه شیت بندی با فتوشاپ

این کارگاه در جهت فراگیری تخصصی دانشجویان در زمینه شیت بندی با ابزارهای بروز همچون فتوشاپ برای ارائه بهتر در تحویل پروژه های دانشجویی بوده و همچنین ارائه نکات پیشرفته و گرافیکی تخصصی تر نسبت به کارگاه شیت بندی گذشته طبق خواسته و استقبال دانشجویان از کارگاه قبلی فتوشاپ است.