جستجو:

معاون بخش فرهنگی و دانشجویی

معاون بخش فرهنگی و دانشجویی

دکتر سجاد رضایی

رشته تخصصی: مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمی : استادیار
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۱۰۴

رزومه: