جستجو:

رئیس دانشکده مهندسی برق

رئیس دانشکده مهندسی برق

بتول بحرینی

استادیار
دکتری برق گرایش مخابرات
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۳۰۴