جستجو:

چارت مهندسی برق

جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک
کاردانی پیوسته الکترونیک – الکترونیک

کاردانی ناپیوسته ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)

کاردانی ناپیوسته برق – الکترونیک

کارشناسی پیوسته برق – قدرت

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)

کارشناسی ناپیوسته مهندسی انتقال و توزیع – قدرت

کارشناسی ناپیوسته مهندسی مخابرات – انتقال داده