جستجو:

آشنایی با معاونت فرهنگی آموزشی

معرفی

مهمترین مأموریت یک دانشگاه در حوزه آموزشی تعریف می شود، اما گذر کوتاه زمان اثبات می کند که موفقیت این مأموریت در گرو توجه به سایر فعالیت هاست. فعالیت هایی که غالبا در حوزه معاونت دانشجویی است ولی مکمل فعالیت های آموزشی است و وجود آن ها فضای آموزشی را تلطیف و مأموریت آن را کامل می کند.به همین علت در تمام دانشگاه های دنیا که بر اساس یک استاندارد آموزشی فعالیت می کنند در کنار آموزش، حوزه دانشجویی تعریف می شود. گویی مکمل و بخش جدایی ناپذیر آن است.

حوزه معاونت دانشجویی وظایفی دارد که انجام همه آن ها اگر در یک برنامه ریزی منظم و مرتبط باشد، تأمین کننده اهدافی است که از ابتدا در نظر گرفته شده است. مجموعه این اهداف که در طول زمان و به تدریج بدست می آیند یک چشم اندازی را ایجاد می کنند که برای تحقق آن تلاش می کنیم. این چشم انداز را امروز می توانیم نظاره کنیم و برای دستیابی به آن طبق برنامه های خود عمل نماییم.

چشم انداز ما در حوزه معاونت دانشجویی موسسه آموزش عالی پویش آن است که در ایجاد فضای علمی با نشاط پیشتاز باشیم و از این راه بتوانیم در کنار بخشی آموزشی مؤسسه،  از طریق مهارت آفرینی های مختلف برای دانشجویان در طول تحصیل، بر جامعه تأثیر گذار باشیم. بدین معنا که فارغ التحصیلان این دانشگاه به دلیل تجربه حضور در فضای با نشاط علمی و به دلیل کسب مهارت های مختلف فنی و ارتباطی و اجتماعی، پس از فراغت از تحصیل به طور محسوس متمایز باشند و این توانایی ها منجر به کاهش زمان بیکاری تا شروع فعالیت اقتصادیشان باشد . این امر موجب رضایت مندی همکاران دانشگاه خواهد شد و شاید مؤثرترین روش برای معرفی و تبلیغ یک دانشگاه هم همین باشد.

موسسه آموزش عالی پویش