جستجو:

کارگاه بررسی پلان های خاص و منحصر به کاربرد برگزار شد.

کارگاه بررسی پلان های خاص و منحصر به کاربرد برگزار شد.

اهداف کارگاه بررسی پلان خاص و منحصر به عملکرد

بروز شدن مهارت نقشه برداری مجدد

آشنایی با طراحی پلان های جدید با ضوابط مرتبط

پیوند طراحی معماری با تکنولوژی جدید

پیوند طراحی معماری باهنر و گیم

آشنایی با فرصت های شغلی جدید مرتبط با معماری