جستجو:

راهنمایی ثبت نام و دریافت کد صحت در سازمان امور دانشجویان(سامانه سجاد)

دانشجویانی که در شرف دانش آموختگی می باشند و نیز دانش آموختگانی که دانشنامه قدیمی فاقد کد صحت دارند  می توانند برای دریافت کد صحت از طریق پرتال سازمان

 پس از ثبت نام اولیه در قسمت “خدمات – اداره دانش آموختگان – دریافت تاییدیه تحصیلی” اقدام نمایید.

در این راستا فایل راهنمای آموزشی به نشانی زیر قابل دسترسی برای عموم متقاضیان می باشد.

در خصوص تاییدیه تحصیلی برخط(آنلاین)،با توجه به اینکه مشخصات دانش آموخته در پورتال سازمان به نشانی https://portal.saorg.ir   -قسمت خدمات -استعلام کدصحت قابل مشاهده می باشد،لذا کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با اسکن  QRCode  مندرج در دانشنامه توسط نرم افزارهای QR Code Reader و یا درج کد صحت ۲۰ رقمی در پورتال یاد شده،تاییدیه تحصیلی آنلاین که دارای کد صحت وQR Code  می باشد و بدون مهر و امضاء موسسه آموزش عالی معتبر است را مشاهده و اخذ نمایند.