جستجو:

  • اعلانات
  • روابط عمومی و اموربین الملل
  • دیدار صمیمانه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مصطفوی نیا با معاونت محترم فرهنگی-دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم جناب آقای دکتر محمدرضا یوسفی و مدیر محترم امور دانشجویی جناب آقای دکتریزدیان

دیدار صمیمانه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مصطفوی نیا با معاونت محترم فرهنگی-دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم جناب آقای دکتر محمدرضا یوسفی و مدیر محترم امور دانشجویی جناب آقای دکتریزدیان