جستجو:

امور مالی و حسابداری

مسئولیت انجام کلیه امور مالی، نظارت برعملیات مالی کلیه واحدهای دانشگاه را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات امور مالی:
  • کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی، گزارش‌دهی و تفسیر فعالیت‌های مالی دانشگاه.
  • وصول در آمدهای دانشگاه و تنظیم حساب‌های دریافتی و پرداختی دانشگاه.
  • انجام کلیه امور مالی دانشگاه براساس قوانین و ضوابط مالی دانشگاه.
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحد‌های تابعه.