جستجو:

دبیرخانه

دبیرخانه اداره امور دفتری دانشگاه را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده‌دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده و صادره را در داخل و خارج دانشگاه تقبل می‌نماید.

وظایف و اختیارات دبیرخانه:
  • نظارت بر دریافت و ثبت نامه‌های وارده از واحدهای دانشگاهی یا دفاتر سازمان مرکزی، موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در ارسال نامه برای آنان.
  • نظارت بر تفکیک و توزیع نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، دستورات کتبی اداری  و دعوتنامه‌ها اعم از صادره و وارده.
  • انجام امور بایگانی اسناد و بایگانی برای حفظ سوابق و نظارت بر انجام امور نامه رسانی.
  • ارسال نامه‌ها، بسته‌های پستی، فکس‌ها و اخذ قبوض مربوط