جستجو:

مدیر امور آموزشی

مدیر امور آموزشی

زهرا حبیبی

رشته تخصصی: دکتری مخابرات سیستم
مرتبه علمی : استادیار
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۴۰۱