جستجو:

مدیر تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

جواد حمانی‌فرد

رشته تخصصی: دکتری مهندسی برق
مرتبه علمی : استادیار
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۳۰۱