جستجو:

مدیر پژوهش

مدیر پژوهش

فاطمه کریمی

رشته تخصصی: دکتری ...
مرتبه علمی : استادیار
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۳۰۲