جستجو:

کارکنان معاونت اداری و مالی

سید حامد خلیلی

سید حامد خلیلی

کارشناس امور فرهنگی، نظام وظیفه

امور اتباع و ارتباط با اساتید

داخلی:‌ ۲۰۴
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
رضا شاه محمدی

رضا شاه محمدی

کارشناس امورمالی

داخلی:‌ ۲۰۲
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰