جستجو:

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر

شیدا دوه‌لی

استادیار
دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۳۰۵