جستجو:

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

شیدا دوه‌لی

استادیار
دکتری مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ایمیل: sdavahli@gmail.com
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۱۰۹