جستجو:

مدیر گروه مهندسی برق

مدیر گروه مهندسی برق

بتول بحرینی

استادیار
دکتری برق گرایش مخابرات
تلفن : ۰۲۵ - ۳۲۱۶۰
داخلی:‌ ۳۰۴