جستجو:

انجمن‌های علمی

انجمن های علمی یک نهاد مستقل، جهت انجام فعالیت های علمی و پژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه هستند و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارند. بخشی از وظایف اعضای انجمن های علمی به شرح زیر است:

– ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعّال و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد

– برنامه‏ ریزی برای فعالیت‏ های ادواری و سالانه انجمن

– جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت ‏های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان

– نهادینه کردن فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو بانشاط علمی در سطح دانشکده و دانشگاه

– افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و دسته‌جمعی

– برقراری ارتباط مستمر با انجمن‏های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها از طریق مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

– ایجاد هسته‌ها و گروه‌های تحقیقاتی- پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‏ های پژوهشی دانشجویی

– بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرایی

– شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده

در حال حاضر انجمن های علمی زیر در دانشگاه فعال هستند:

مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مدیریت، مهندسی پزشکی

موسسه آموزش عالی پویش